Aandoeningen van het maagdarmkanaal vormen een belangrijke groep van aandoeningen. Ze zorgen voor relatief hoge sterfte en chronische ziektelast. Er zijn 2 indicatoren die de inspectie uitvraagt.

Daarmee heeft de inspectie de volgende doelen:

  1. Deelname aan kwaliteitsregistratie (14.1.2).
  2. Systematische evaluatie van de kwaliteit van de endoscopische retrograde cholangio-, pancreaticografie (ERCP). ERCP is een kijkoperatie van de galwegen (14.1.3).

Meeste ERCP’s landelijk geregistreerd.

14.1.2 Percentage ERCP’s ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie

Een ERCP is een kijkonderzoek van de galwegen. Bij een ERCP kunnen complicaties zoals een infectie of bloeding optreden. Soms is een ERCP niet afdoende en moet onderzoek herhaald worden. Een landelijke registratie is belangrijk om de uitkomsten van de ERCP goed te analyseren en mogelijke verbeteringen in te zetten.

Hoe hebben de ziekenhuizen het in 2018 gedaan?

De uitslagen over 2018 zijn met 3% verbeterd ten opzichte van 2017. In 2018 werd 94% van de ERCP’s landelijk geregistreerd.

Percentage 'succes rates' ruim boven gestelde norm.

14.1.3 ‘Succes rate’ ERCP: percentage procedurele intentie geslaagd

Binnen de landelijke registratie kunnen ziekenhuizen ook registreren in hoeverre het beoogde doel wordt bereikt. Dit gebeurt door te kijken of de procedure is geslaagd. De norm is dat in 80% van de gevallen de procedure is geslaagd. Dit heet een ‘succes rate’ van 80%. Voor elke arts die ERCP’s uitvoert is inzichtelijk wat de ‘succes rate’ is.

De indicator vraagt naar een som van alle ‘succes rates’, gedeeld door het aantal artsen die ERCP’s uitvoeren. Dit resulteert in een gemiddelde ‘succes rate’ per ziekenhuis.

Hoe hebben de ziekenhuizen het in 2018 gedaan?

De gemiddelde ‘succes rate’ voor de ziekenhuizen die kijkonderzoeken van de galwegen uitvoeren is 88,8%. Dit percentage ligt ruimschoots boven de gestelde norm van 80%. Drie ziekenhuizen haalden de norm niet. De beroepsvereniging (de NVMDL) voert hierbij een opvallend actief beleid en heeft op het moment van schrijven deze ziekenhuizen al benaderd om samen te werken aan verbetering.