Veilig toepassen van infuuspompen 

  • Algemeen kwaliteitsbeleid > 18.7 Medische technologie > 18.7.1 Kwaliteitsindicator Veilige toepassing van infuuspompen.

Zorgverleners die medische hulpmiddelen toepassen, moeten hiervoor geschoold en getraind zijn. Ook moeten zij zich bewust zijn van de risico’s. Zo kunnen zij vermijdbare schade door toepassing van risicovolle medische hulpmiddelen terugdringen.

Werken met medische hulpmiddelen vraagt om scholing, training en kennis van de risico's.

De kwaliteitsindicator Veilige toepassing van infuuspompen geeft inzicht in hoeverre het convenant medische technologie in de praktijk wordt nageleefd. In de komende jaren zal steeds meer (complexe) technologie worden toegepast in de zorg. Dit maakt het beheersen van risico’s die samenhangen met de inzet van technologie steeds belangrijker. 

Resultaten over 2020

Geconcludeerd kan worden dat Nederland goede voorbeelden kent als het gaat om de bekwaamheid en bevoegdheid van infuuspompen. Ziekenhuizen kunnen en moeten hiervan leren. Want gezien de verslechtering ten opzichte van 2019 is nog het nodige te doen. 

Een infuuspomp is slechts één van de vele risicovolle medische hulpmiddelen. Een infuuspomp is niet meer weg te denken bij de zorg voor een patiënt in een ziekenhuis. Het lijkt zo een gegeven, maar kent juist zoveel risico’s als het gebruikt wordt door zorgprofessionals die niet bekwaam en daarmee niet bevoegd zijn. Zeker omdat er meerdere varianten en apparaat-instellingen zijn. 

Ziekenhuizen en particuliere klinieken hebben een taak om de veilige toepassing van medische hulpmiddelen, waaronder infuuspompen, te waarborgen, hier continu zicht op te hebben en indien nodig verbetermaatregelen te treffen. Een patiënt mag verwachten dat alleen een zorgprofessional een infuuspomp bedient die hiervoor aantoonbaar bevoegd en bekwaam is, anders hoort deze zorgprofessional het niet te bedienen.

De inspectie heeft het vertrouwen dat de ziekenhuizen zullen leren van goede voorbeelden en verbetermaatregelen zullen treffen.

Waar letten wij als inspectie op?

Naar verwachting zal steeds meer (complexe) technologie worden toegepast in de zorg. Dit brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Het is belangrijk om deze risico’s zo klein mogelijk te houden.

Zorgverleners die werken met (complexe) technologie moeten geschoold en getraind zijn. Zij moeten zich bewust zijn van de risico’s in het gebruik van medische hulpmiddelen. Een eerste stap is de borging van bevoegd- en bekwaamheden voor het gebruik van infuuspompen.