Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE

  • Intensive care > 3.1 Kwaliteitsregistratie NICE > 3.1.1 Indicator Aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE.

De stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) biedt Nederlandse IC-afdelingen sinds 1996 de mogelijkheid om van iedere patiënt die op de IC wordt opgenomen, gegevens aan te leveren voor de nationale database.

Met uniforme registratie en controle op de kwaliteit van gegevens worden IC-afdelingen met elkaar vergeleken.

Hiervoor moet per patiënt een minimale dataset (MDS) worden aangeleverd met gegevens over de situatie bij opname en de ernst van ziekte. Ook worden uitkomstgegevens zoals behandelduur en sterfte geregistreerd en gecorrigeerd voor de ernst van de ziekte. Al deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen. De gegevens blijven in eigendom van de betreffende IC-afdeling en zijn als zodanig niet openbaar. 

Sinds 2007 kunnen de IC-afdelingen de kwaliteitsindicatoren zoals geformuleerd door de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) ook in deze database opslaan. De stichting NICE zorgt voor een uniforme registratie en voor controle op de kwaliteit van de gegevens. Hiermee kan zij een vergelijking maken in de tijd en met andere IC-afdelingen.

Deze analyses worden teruggekoppeld naar de individuele IC-afdelingen waarmee deze intern het kwaliteitsbeleid kunnen vormgeven.

Resultaten over 2020

De resultaten zijn door de jaren heen vergelijkbaar als het gaat over het aantal ziekenhuizen dat de NVIC-kwaliteitsindicatoren en complicaties registreren in NICE.

Het doel is om deze landelijk en regionaal met elkaar te vergelijken, deze te bespreken en hiervan te leren om vervolgens te kunnen verbeteren.

De verwachting is dat alle ziekenhuizen zich aanpassen aan de landelijke afspraken van de NVIC over de aanlevering van kwaliteitsindicatoren.

Waar letten wij als inspectie op?

Samen leren: de IC is een omgeving waar veel gegevens beschikbaar zijn. Maar die gegevens worden niet altijd omgezet in bruikbare informatie. De stichting NICE bevordert de beschikbaarheid van informatie voor kwaliteitsbewaking. NICE is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse IC-afdelingen.

IGJ vindt het belangrijk dat IC-afdelingen meedoen aan de gegevensverzameling van de stichting NICE. Zo komen ze niet in een isolement terecht en ze missen daardoor geen signalen over mogelijke problemen.

De NICE verzorgt de doorlopende en complete registratie van alle beschikbare gegevens van deelnemende IC-afdelingen. Het doel hiervan is het volgen en verbeteren van de kwaliteit van IC-zorg.

Deze registratie is tijdens de coronapandemie essentieel gebleken.