Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen

  • Medicatieproces > 7.2 Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen > 7.2.1 Kwaliteitsindicator Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen.

De kwaliteitsindicator Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen levert een belangrijke bijdrage aan een veilige inzet van medicatie bij kwetsbare groepen en reduceert hiermee de risico’s op onbedoelde schade door polyfarmacie bij opname en ontslag.

De zorg voor kwetsbare patiënten vraagt om afstemming met zorgverleners.

De zorg voor kwetsbare patiënten, zoals ouderen waarbij sprake is van polyfarmacie, vraagt om samenhang, afstemming en samenwerking tussen patiënt (en/of mantelzorger), medisch specialist, huisarts, apotheker en verpleegkundigen en verzorgenden.

Dit geldt in het bijzonder bij de zorg rond verschillende aandoeningen die door verschillende specialisten behandeld worden met zeer diverse geneesmiddelen. Daarom moet bij iedere kwetsbare patiënt (ouderen en kinderen) bij ziekenhuisopname en bij ontslag medicatieverificatie plaatsvinden. Dit moet leiden tot een optimaal medicatieoverzicht.

Resultaten over 2020

Over het algemeen is het beeld vergelijkbaar met vorig jaar, met een lichte verbetering. De ziekenhuizen wordt gevraagd om multidisciplinair te bezien welke verbetermaatregelen nodig zijn om tot een verbetering te komen. Daarbij is niet de vraag naar een betere registratie, wat vaker teruggezien wordt in toelichtingen.

Het gaat juist om de medicatieverificatie bij een ziekenhuisopname en bij ontslag van kwetsbare groepen (zowel patiënten van 70 jaar en ouder als kinderen) voor een actueel medicatieoverzicht. 

Waar letten wij als inspectie op?

Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen: medicatieverificatie bij opname en ontslag is belangrijk. Dit omdat anders de kans bestaat dat er onvoldoende of verkeerde informatie beschikbaar is over het actuele medicatiegebruik van de patiënt. 

Bij het voorschrijven van nieuwe medicatie moet het actueel medicatiegebruik van de patiënt bekend zijn. Anders bestaat het risico dat de medicijnen onvoldoende effect hebben of dat er onnodig bijwerkingen optreden. 

Voor kinderen is er een extra risico. Veel EVS’en hanteren ‘volwassen’ normaalwaarden voor dosiscontrole. Dit kan er toe leiden dat het EVS voorschrijvers niet waarschuwt, met het risico op overdoseringen. 
Voor patiënten van 70 jaar en ouder is er een ander risico. Zij gebruiken vaak meerdere soorten medicijnen. Het risico van wisselwerking tussen medicijnen is hierdoor groter.

Als een patiënt verschillende soorten medicijnen gebruikt, met elk een ander doel, dan kunnen deze elkaars werking versterken of verzwakken. Daarom is het belangrijk om te weten wat een patiënt daadwerkelijk gebruikt (medicatieverificatie).

Gebruikt een patiënt meer soorten medicijnen, dan neemt de kans toe dat deze op elkaar reageren. En dus ook dat dit problemen oplevert. Als iemand 5 of meer verschillende medicijnen gebruikt uit verschillende therapeutische groepen of subgroepen, dan noemen we dit polyfarmacie.

Polyfarmacie brengt vele risico’s met zich mee, met name voor de oudere patiënt. Om de veiligheid en kwaliteit van zorg voor de oudere patiënt te kunnen waarborgen is het van belang inzichtelijk te maken welke medicatie de patiënt bij moment van ziekenhuisopname en bij ontslag gebruikt. Ook moet duidelijk zijn aangegeven welke medicatie ten opzichte van de thuissituatie is gewijzigd.