Infectieziekten kunnen levensbedreigend zijn. Een sepsis is een zeer ernstige en vaak dodelijke complicatie in de zorg voor kwetsbare patiënten.

Infecties zijn vaak de oorzaak van complicaties bij patiënten die behandelingen in een instelling ondergaan. Registreren, onderzoeken en rapporteren (surveillance) kan het percentage infecties verminderen.

Als een instelling inzicht krijgt in het aantal en de soort infecties, kan zij haar preventiebeleid evalueren en bepalen waar verbeteracties mogelijk of nodig zijn. Daarom speelt infectiepreventie een belangrijke rol bij het inrichten van een veilig zorgproces.

Bij het voorkómen van infecties spelen passende maatregelen op het gebied van infectiepreventie een rol. Veel ziekenhuizen hebben een gericht beleid om ziekenhuisinfecties te verminderen. Surveillance van ziekenhuisinfecties maakt deel uit van dit beleid.

De kwaliteitsindicatoren over infectieziekten in dit magazine zijn: 

Snel reageren van groot belang

Vrijwel alle kwaliteitsindicatoren over sepsis gaan over de snelle opsporing en herkenning van sepsis. Vervolgens kan die infectie snel breed en later gericht behandeld worden.

Het is positief dat deze nieuwe set kwaliteitsindicatoren bij de meerderheid van de ziekenhuizen goede resultaten laten zien. Ook voor het deel van de kwaliteitsindicatoren die niet verplicht waren.

Meer informatie

Basisset 2020
In de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2020 staan de kwaliteitsindicatoren die de ziekenhuizen en klinieken invulden over 2020. Deze gegevens zijn de input voor ‘Het resultaat telt’.

Terugkoppeling kwaliteitsindicatoren 'Het resultaat telt 2020’

Het Resultaat Telt: Particuliere Klinieken 2020
In het rapport Particuliere klinieken in getal en praktijk 2020 staan de resultaten van de kwaliteitsindicatoren die we alleen bij particuliere klinieken hebben uitgevraagd.