Vroege herkenning van sepsis

  • 12.2.1 Indicator Vroegtijdig signaleringssysteem voor dreigende sepsis.
  • 12.2.2 Indicator Aanwezigheid structurele multidisciplinaire evaluatiecyclus sepsis.
  • 12.2.3 Indicator Scholing in vroegtijdige herkenning van sepsis.

Sepsis is een levensbedreigende verstoring van de werking van organen die wordt veroorzaakt door een verstoorde reactie van het lichaam op een infectie. Sepsis komt vaak voor.

In Nederland worden jaarlijks naar schatting 13.000 patiënten in het ziekenhuis opgenomen met sepsis, van wie gemiddeld 3.500 overlijden. Ook leidt sepsis tot veel antibioticumgebruik, verlengde opname in het ziekenhuis en op de intensive care en daardoor hoge zorgkosten.

Op tijd beginnen met toediening van antibiotica, controle van de infectiebron, voldoende vloeistoftoediening en verbetering van de circulatie zijn belangrijk voor de behandeling. Vroege herkenning van sepsis is hierbij essentieel.

Resultaten over 2019

Vroegtijdig signaleringssysteem voor dreigende sepsis

56 ziekenhuizen geven aan een signaleringssysteem te hebben op alle (dag)verpleegafdelingen en 36 keer is de vraag over verdenking op infectie in dit signaleringssysteem aanwezig. Is in bovengenoemde ziekenhuizen een afdeling spoedeisende hulp (SEH)? Dan is in al deze ziekenhuizen ook een signaleringssysteem op de SEH.

Aanwezigheid structurele multidisciplinaire evaluatiecyclus sepsis

31 ziekenhuizen geven aan een minimaal jaarlijkse structurele multidisciplinaire evaluatiecyclus te hebben voor signalering en follow-up bij verdenking op sepsis. Van deze ziekenhuizen geven 26 aan dat er verbetermaatregelen zijn getroffen naar aanleiding van deze evaluatie.

Scholing in vroegtijdige herkenning van sepsis

41 ziekenhuizen geven aan minimaal elke twee jaar scholing te bieden aan alle zorgprofessionals op de (dag)verpleegafdelingen en de spoedeisende hulp die in de primaire patiëntenzorg werken. Doel hiervan is de bewustwording voor de vroegtijdige herkenning van sepsis te vergroten.

In 28 van deze ziekenhuizen is deze scholing verplicht en in 6 ziekenhuizen is deze scholing deels verplicht.

Waar letten wij als inspectie op?

De inspectie vraagt naar drie onderdelen van een snelle herkenning. Er moet een systeem in het ziekenhuis zijn om patiënten met een sepsis snel te herkennen. Dit systeem moet regelmatig geëvalueerd en verbeterd worden, zodat fouten en verbetermogelijkheden tijdig worden aangepakt.

Tot slot moeten de gebruikers van het systeem regelmatig getraind worden in het gebruik ervan. Het opsporingssysteem moet niet alleen goed ontworpen zijn, maar vooral ook goed ingevoerd en onderhouden.