Colonchirurgie

  • Kwetsbare groepen > 17.2 Colonchirurgie bij ouderen > 17.2.1 Indicator Screening op kwetsbaarheid bij colonchirurgie (1).
  • Kwetsbare groepen > 17.2 Colonchirurgie bij ouderen > 17.2.2 Indicator Beoordeling bij kwetsbaarheid (2).

De twee indicatoren Screening op kwetsbaarheid bij colonchirurgie (1)
en Beoordeling bij kwetsbaarheid (2) moeten samen beoordeeld worden. 

Voorafgaand aan een operatie bij darmkanker is screening van en beoordeling op een verhoogd risico op nieuwe beperkingen in het dagelijks functioneren bij oudere patiënten van belang.

Het zorgpad voor de kwetsbare oudere patiënt rondom een darmoperatie (colorectale ingreep) vormt de basis voor deze indicatoren. Een zorgpad bestaat uit opeenvolgende stappen in het zorgproces waarbij de uitdaging zit in het compleet en zorgvuldig uitvoeren. In dit geval gaat het om het onderdeel screenen van kwetsbaarheid van de oudere patiënt voorafgaand aan een planbare (electieve) colonchirurgie.

Doel hiervan is alleen ouderen te opereren bij wie de operatie daadwerkelijk waarde zal toevoegen. Bij waarde gaat het om de kwaliteit van leven, de levensduur en/of verbetering van het functioneren.

Alle ziekenhuizen hebben een screenings- (1) en beoordelingssysteem (2). Er is wel een grote spreiding in het gebruik ervan. Het percentage gescreende patiënten is constant hoog 94%, alleen daalde het absolute aantal te screenen patiënten over drie jaar met 25% (1). Dat is in tegenspraak met het idee dat het aantal ouderen toeneemt.  Het aantal na screening beoordeelde patiënten varieert tussen de 20% en de 117% (2).