Veilig toepassen van infuuspompen 

  • Algemeen kwaliteitsbeleid > 18.7 Medische technologie > 18.7.1 Indicator Veilige toepassing van infuuspompen.

Zorgverleners die medische hulpmiddelen toepassen, moeten hiervoor geschoold en getraind zijn. Ook moeten zij zich bewust zijn van de risico’s. Zo kunnen zij vermijdbare schade door toepassing van risicovolle medische hulpmiddelen terugdringen.

De indicator Veilige toepassing van infuuspompen geeft inzicht in hoeverre het convenant medische technologie in de praktijk wordt nageleefd. In de komende jaren zal steeds meer (complexe) technologie worden toegepast in de zorg. Dit maakt het beheersen van risico’s die samenhangen met de inzet van technologie steeds belangrijker. 

Een eerste stap is de borging van bevoegd- en bekwaamheden voor het gebruik van infuuspompen, die in een groot deel van de klinische processen worden toegepast. Het doel van deze indicator is dat het convenant medische technologie in de praktijk wordt nageleefd. Een ander doel is het verkrijgen van meer bewustwording van de zorgprofessionals: dat zij geschoold en getraind zijn wanneer zij werken met een medisch hulpmiddel.

Veilig gebruik van infuuspompen is ook verbonden met andere aspecten van veilige zorg. Denk hierbij aan voorbehouden handelingen als infuus prikken en medicatie toedienen. Maar veilig gebruik van infuuspompen is bijvoorbeeld ook verbonden met een veilig werkklimaat, elkaar kunnen aanspreken en goed samenwerken. Een belangrijk deel van de risico’s wordt niet zozeer door de technologie zelf veroorzaakt, maar vloeit voort uit onzorgvuldigheden in het gebruik of de toepassing van de techniek.

De indicator zegt iets over het uitvoeren van beleid voor bekwaam- en bevoegdheid omtrent het werken met infuuspompen. Medewerkers zijn ook zelf verantwoordelijk om de trainingen te volgen die de instelling aanbiedt. En het is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder dat hij er op toeziet dat de medewerker deze verantwoordelijkheid neemt en hem hierin helpt. Dit wordt ook in de toelichtingen vaak vermeld. De gegevens worden op verschillende wijzen aangeleverd. Dit zegt iets over de complexiteit van de registratie. De inspectie verwacht dat ziekenhuizen inzicht krijgen in hoeverre hun medewerkers bekwaam en bevoegd zijn voor het werken met medische apparatuur.

Waar letten wij als inspectie op?

Naar verwachting zal steeds meer (complexe) technologie worden toegepast in de zorg. Dit brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Het is belangrijk om deze risico’s zo klein mogelijk te houden. Zorgverleners die werken met (complexe) technologie moeten geschoold en getraind zijn. Zij moeten zich bewust zijn van de risico’s in het gebruik van medische hulpmiddelen. Een eerste stap is de borging van bevoegd- en bekwaamheden voor het gebruik van infuuspompen.